OBCHODNÍ PODMÍNKY

GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů a nakládaní s nimi   ZDE

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.expresspizza-litvinov.eu a v tzv. kamenné prodejně " Provozovny Expresspizza"

Provozovatelem internetového obchodu www.expresspizza-litvinov.eu je Jana Malá, IČO: 01684345, se sídlem Chudeřínská 141, 436 01 Litvínov. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

Tyto obchodní podmínky upravují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a Zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění). Pokud spotřebitel smluvní stranou není, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění). Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu www.expresspizza-litvinov.eu a že s nimi souhlasí.

Postup vedoucí k uzavření smlouvy je patrný z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost objednávku před  jejím odesláním zkontrolovat a v případě potřeby změnit či opravit.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka zboží

Objednat zboží může kupující těmito způsoby:

 • osobně v prodejně (restauraci) 
 • telefonicky 
 • emailem 
 • prostřednictvím internetového obchodu.
 •  

Jakákoliv z výše zmíněných forem objednávek je závazná.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce veškeré nezbytné a pravdivé údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. jméno,popř. obchodní firma objednatele, IČ, DIČ, určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.)

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. 

Prodávající odpovídá dle § 616 občanského zákoníku spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

 

Cena zboží

Kupujícímu je dodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
Ceny v obchodě jsou koncové, včetně DPH, recyklačního poplatku PHE, popř. dalších poplatků, vyjma ceny dopravného, kterým se řídí samostatný ceník uvedený na webových stránkách prodejce.

Platební podmínky

V současné době je možné zboží hradit těmito způsoby:

 • platba předem bankovním převodem - je umožněna po předchozí ústní či telefonické domluvě
 • platba v hotovosti při nákupu v prodejně
 • platba v hotovosti při rozvážkové službě společnosti www.expresspizza-litvinov.eu
 • platba stravovacími poukázkami
 • platba paypal účtem (pouze při online objednávce)
 • platba pomocí platební brány společnosti Comgate
 • platba kartou, stravenkovou kartou při rozvážkové službě v místě zákazníka přes platební terminál společnosti Comgate
 

Dodací podmínky

 • Zboží je zhotovováno na základě objednávky. Po jeho zhotovení je připraveno k dodání na prodejně prodávajícího, nebo následně předáváno vlastní rozvozové službě.

  V jiném případě je jiný termín dodání uveden přímo u nabízeného zboží na internetových stránkách prodávajícího nebo je termín dodání stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. 
  U zboží, které prodávající na skladě nemá, jsou uvedené termíny dodání pouze informativní a závisejí na skladových zásobách dodavatelů prodávajícího.

  Předpokládaná doba dodání je v časovém rozmezí různá, tzn. v čase od 10:00 h do 17:00h je doba dodání do 60 minut od potvrzení prodávajícím o přípravě objednávky, v čase od 17:00h do konce provozní doby je doba dodání do 90 minut od potvrzení prodávajícím o přípravě objednávky.  Tato doba je pouze odhadující a je závislá na počtu přijatých objednávek, okolnostech a klimatických podmínkách.

  Jakékoliv případné odchylky ve lhůtě dodání sdělí prodejce kupujícímu emailem, případně telefonicky. 

  Pokud kupující výslovně neakceptuje termín dodání do 60/90 minut od jeho sdělení prodávajícím, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího.

  V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

  V případě nepřevzetí potvrzené objednávky zboží si provozovatel vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

  Expedice zboží

  Zboží lze v současné době odebírat těmito způsoby:

  1. Osobní odběr

  V případě osobního odběru objednaného zboží stvrzuje kupující převzetí zboží v souladu s kupní smlouvou zaplacením objednávky ze strany kupujícího, kde kupujícímu bude vystaven doklad o zaplacení. Kupující si nebude nadále nárokovat žádné pozdější zjevné nesrovnalosti. V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující právo věc nepřevzít.

   2. Zaslání zboží přepravní službou

  Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím rozvážkové služby provozovatele. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. 
  Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží přepravcem překontrolovat stav zásilky podle přiloženého dodacího  listu. V případě rozporu s kupní smlouvou (např. když je zásilka neúplná či poškozená) má kupující právo věc nepřevzít.

  Pokud kupující neúplnou nebo poškozenou,či nesprávnou dodávku zboží příjme, je nutné toto zjištění okamžitě oznámit telefonicky na adresu prodejce a to nejpozději do 20 minut od zjištění závady, v jiných případech  na dodatečné reklamace neúplnosti, kvalitu, nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

  Odstoupení od smlouvy - Reklamace

  1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

  V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, faxu, emailu, ICQ a e-shopu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy pouze pokud je zjevná závada na jeho objednávce, a to do 20 minut od převzetí zboží.

  V takovém případě je kupující povinen:

  a) o tom nejprve telefonickým způsobem informovat prodávajícího na telefonním čísle provozovny dle čl. 1. těchto Obchodních podmínek

  b) poté nepoužité zboží zaslat na své náklady v původním obalu a se všemi prodejními doklady (kromě faktury/dokladu o zaplacení) na adresu provozovny prodávajícího (Martin Holý, Chudeřínská 141, 436 01 Litvínov). Jestliže jsou tyto podmínky splněny, a je reklamace zboží oprávněná, pak prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu na jeho účet do 30ti dní od zpětného převzetí zboží. 

  Ustanovení § 53 odst. 8 o.z. stanoví, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
  a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  d) spočívajících ve hře nebo loterii.

   

  2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
  a) objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh, který je dostupný pro prodávajícího, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího,
  b) výrazným způsobem se změnila kupní cena, za kterou prodávající zboží nakupuje od dodavatelů a tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky,
  c) po potvrzení objednávky zjistí prodávající skutečnosti, které zakládají důvodné obavy, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován emailem nebo telefonicky a bude s ním dohodnut další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, vrácení platby atd.)

  Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny za zboží nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet co nejdříve. 


  GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů a nakládaní s nimiZDE